آ مثل آموزش پ مثل پرورشی و م مثل مشاوره
 
قالب وبلاگ
نمونه سوال آزمون نگین آفرینش ( حکومت مهدی و وظایف منتظران )     1 -     ابوالادیان کیست؟ (امتیاز : 5)     خدمتکار امام زمان     خدمتکار امام هادی     خدمتکار اما حسن عسکری*     خدمتکار حکیمه خاتون 2 -     آسیب شناسی عهده دار چیست؟ (امتیاز : 5)     شناخت آسیب ها     شناخت آفت ها و شیوه مقابله با آنها     شیوه مقابله با آفت ها     شناخت آفت ها و پیشگیری از آنها 3 -     کدام گزینه درباره معرفت امام در روایات اسلامی مطرح نشده است؟ (امتیاز : 5)     کسی که بمیرد در حالی که امام عصر خود را شناخته باشد، جلو افتادن یا تأخیر امر ظهور به او زیان نمی رساند     کسی که بمیرد و حال آنکه امام خود را شناخته است هیچ نگرانی نسبت به اعمال خوب و بدش نخواهد داشت     کسی که بمیرد و حال آنکه امام خود را شناخته است مانند کسی است که در خیمه امام و همراه او بوده است 4 -     این حدیث به ترتیب با کدام گزینه کامل می شود:تطوی له ... و تظهر له .... . (امتیاز : 5)     الکنوز- الارض     الارض – الکنوز     الارض – الارض     الکنوز - الکنوز 5 -     به فرموده امام صادق (ع) علم و دانش چند حرف است و تا زمان قیام چند حرف آن شناخته شده؟ (امتیاز : 5)     25 حرف و 2 حرف آن شناخته شده     27 حرف و 2 حرف آن شناخته شده     29 حرف و 2 حرف آن شناخته شده     26 حرف و 2 حرف آن شناخته شده 6 -     بر طبق روایات حضرت مهدی (عج) تورات و انجیل واقعی را از .... بیرون می آورد. (امتیاز : 5)     غاری در مکه     غاری در ترکیه     غاری در انطاکیه     غاری در قسطنطنیه 7 -     کدامیک از گزینه ها جزو برنامه های اجتماعی حضرت نیست؟ (امتیاز : 5)     مبارزه با فساد و رذایل اخلاقی     اجرای حدود الهی     عدالت قضایی     مبارزه با بدعتها 8 -     امام حسن عسکری (ع)در آخرین روزهای عمر شریف خود چه کسی را برای رساندن نامه ها به مدائن فرستاد؟ (امتیاز : 5)     ابوالادیان     سعد بن عبدا...     عثمان بن سعید     ابراهیم بن احمد نیشابوری 9 -     نسل مادر امام زمان عج به ............. می رسد. (امتیاز : 5)     یوحنا وصی حضرت موسی     شمعون وصی دانیال نبی     شمعون وصی حضرت عیسی     یوشع وصی حضرت عیسی 10 -     در کدام یک از برنامه های حضرت مبارزه با بدعت ها قرار دارد؟ (امتیاز : 5)     برنامه فرهنگی     برنامه اعتقادی     برنامه سیاسی     برنامه اجتماعی 11 -     ملاقات حضرت مهدی با افراد در حالت غیر اضطرار به خاطر ........... می باشد (امتیاز : 5)     حل مشکلات روز مره     شک نکردن مردم عادی به وجود امام     مقام معنوی ویژه ای که آن افراد داشته اند     تشخیص امام 12 -     این سخن ازکیست؟"اکثر والدعا بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم" (امتیاز : 5)     پیامبر اسلام(ص)     امام علی(ع)     امام صادق(ع)     امام زمان (عج) 13 -     این حدیث امام باقر (ع) به ترتیب با کدام گزینه کامل می شود؟«امام مهدی (عج) هر سال ... به مردم می بخشد و در هر ماه .... به آنها روزی عطا می کند» (امتیاز : 5)     چهار بار- سه بار     سه بار-چهار بار     سه بار – دوبار     دوبار – دوبار 14 -     این فراز دعا به کدام یک از زیر مجموعه های برنامه های حضرت مرتبط می شود؟«این طامس آثار الزیغ و الاهواء» (امتیاز : 5)     احیا و گسترش امر به معروف و نهی از منکر     اجرای حدود الهی     مبارزه با فساد و رذایل     هر سه 15 -     در رجعت چه کسانی بر می گردند (امتیاز : 5)     مؤمنان واقعی     کافران واقعی     حجتهای الهی و امامان معصوم     هر سه 16 -     با توجه به آیه 124 سوره بقره، كتاب نگین آفرینش، ذریه حضرت ابراهیم(ع) را به چند دسته تقسیم می كند؟ (امتیاز : 5)     سه دسته     دو دسته     چهار دسته     یك دسته 17 -     نیاز مردم به امام: (امتیاز : 5)     نیازی مردمی است     نیازی عادی است     نیازی عرفی است     نیازی حیاتی است 18 -     کدامیک صحیح تر است؟ نائبان خاص: (امتیاز : 5)     پیش از مرگ خود نائب بعدی را به مردم معرفی می کردند.     پیش از مرگ خود، نائب بعدی را انتخاب می کردند.     پیش از مرگ خود، نائب بعدی را که از سوی امام زمان انتخاب شده به مردم معرفی می کردند.     بعد از مرگشان نائب بعدی از سوی امام زمان به مردم معرفی می شد. 19 -     هدف از آفرینش مجموعه بزرگ هستی: (امتیاز : 5)     رسیدن به بهشت     کمال و نزدیکی به حضرت حق تعالی     عبادت     دوری از جهنم 20 -     کدام یک از جملات زیر درست است؟ (امتیاز : 5)     ملاقات با امام مهدی (عج) فقط در حالت اضطرار و درماندگی افراد روی داده است     ملاقات با امام زمان در حالت عادی و به دور از اضطرار روی داده است     ملاقات با مام مهدی هم در حالت اظطرار و دماندگی روی داده و هم در حالت عادی     ملاقات با امام زمان در همه حالات صورت می گیرد و شرایط خاصی ندارد _____ 1 -     خلف صالح به چه معناست؟ (امتیاز : 5)     رهبر شایستگان     جانشین شایسته برای خدا     جانشین شایسته برای اولیاء خدا 2 -     در کدام یک از برنامه های حضرت مبارزه با بدعت ها قرار دارد؟ (امتیاز : 5)     برنامه فرهنگی     برنامه اعتقادی     برنامه سیاسی     برنامه اجتماعی 3 -     مقام امامت در مرتبه چندم به حضرت ابراهیم(ع) داده شد؟ (امتیاز : 5)     در مرتبه دوم     در مرتبه سوم     در مرتبه چهارم     در مرتبه اول 4 -     سه نمونه از برنامه های اجتماعی امام مهدی (عج)؟ (امتیاز : 5)     توزیع عادلانه ثروت -عمران و آبادی-مبارزه با بدعت ها     احیاء امر به معروف و نهی از منکر .مبارزه با فساد. اجرای حدود     گسترش معرفت واخلاق . مبارزه با بدعت ها.اجرای حدود     عدالت قضایی.مبارزه با بدعت ها . توزیع عادلانه ثروت 5 -     سیره قضائی امام مهدی(عج)چگونه است؟ (امتیاز : 5)     همانند اجداد طاهرینش با استفاده از بینه     سیره داوودی     بر اساس علم الهی خود عمل می کند     ب وج 6 -     این فرمایش از کدام معصوم است؟(ما هدم الدّین مثل البدع) (امتیاز : 5)     پیامبر اکرم(ص)     امام علی(ع)     امام حسین(ع)     امام صادق(ع) 7 -     امام مهدی (عج) در سیره قضایی به :... عمل می کند. (امتیاز : 5)     سیرۀ قضایی پیامبر اکرم (ص)     سیرۀ قضایی امام علی (ع)     سیرۀ قضایی خود     هر سه 8 -     كاپیتالیسم و كمونیسم به ترتیب نماینده .............. (امتیاز : 5)     سوسیالیسم – لیبرال دموكراسی     لیبرال دموكراسی – سوسیالیسم     سوسیالیسم – سوسیالیسم     لیبرال دموكراسی – لیبرال دموكراسی 9 -     فایده آسیب شناسی در مقوله مهدویت : (امتیاز : 5)     شناخت آفت ها     پیشگیری از آفت ها     حفظ منتظران از کجروی در اعتقاد و عمل     درمان آسیب ها 10 -     كدام گزینه صحیح نیست؟ (امتیاز : 5)     اختلاف شیعه و سنی تنها در شخص جانشین پیامبر است     اختلاف شیعه و سنی تنها در شخص جانشین پیامبر نیست     به نظر اهل سنت امامت حاكمیتی دنیوی است     به نظر اهل سنت امامت منصبی الهی نیست 11 -     مقصود امام باقر ع از این حدیث: «قسم به آنکه جانم در دستان اوست اگر بنا بود کارها خود به خود دست شود برای رسول خدا (ص) چنین می شد» چیست؟ (امتیاز : 5)     امدادهای در قیام حضرت مهدی تاثیر ندارند     فقط عوامل و شرایط در قیام حضرت مهدی تاثیر دارند     در کنار امدادهای الهی زمینه ها و عوامل و شرایط باید فراهم شود     عوامل و شرایط در قیام حضرت مهدی تاثیر اصلی ندارند و امدادها الهی مهمتر است 12 -     به فرموده امام صادق (ع) پیامبران : (امتیاز : 5)     در دنیا یاری شدند اما کشته شدند.     در دنیا یاری نشدند و ماندند.     در دنیا یاری نشدند و کشته شدند .     در دنیا یاری شدند و ماندند. 13 -     بدعت در مقابل چیست؟ (امتیاز : 5)     دین     ایمان     سنت     اعتقاد 14 -     این حدیث امام باقر (ع) به کدام دستاورد حکومت حضرت مهدی (عج) مربوط می شود؟(وقتی قائم ما قیام کند دست (عنایت) خویش بر سر بندگان خدا نهد و به برکت آن عقل و خرد آنها به کمال می رسد.) (امتیاز : 5)     عدالت فراگیر     رشد فکری و اخلاقی و ایمانی     سلامت جسمی و روانی     ریشه کن شدن فقر 15 -     کدام یک از موارد زیر فلسفه غیبت محسوب می شود؟ (امتیاز : 5)     وساطت در فیض -آزمایش مردم     هدایت باطنی-حفظ جان امام     تادیب مردم-حفظ جان امام     الف و ب 16 -     کدامیک از نائبان امام زمان 21 سال نیابت کرد؟ (امتیاز : 5)     عثمان بن سعید عمری     حسین بن روح نوبختی     علی بن محمد سمری     محمد بن عثمان عمری 17 -     قرآن کریم در چند مورد وعده داده که خداوند دین اسلام را جهان گیر می کند ؟ (امتیاز : 5)     سه مورد     چهار مورد     دو مورد     یک مورد 18 -     این آیه ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون : (امتیاز : 5)     درباره رجعت هفتاد نفر از برگزیدگان قوم موسی است.     درباره رجعت حضرت عزیر نبی است.     ارتباطی به رجعت ندارد     درباره رجعت اقوام در آخرالزمان است. 19 -     کدام گزینه در مورد انتظار مهدی (عج) صحیح نیست؟ (امتیاز : 5)     انتظار مهدی (عج) انتظاری است که تنها با فراهم شدن زمینه های شکوفایی آن، خواهد شکفت.     انتظار مهدی (عج) در منتظران شوق یاری و همراهی او را ایجاد می کند     انتظار مهدی (عج) چنان اطمینانی در شیعیان ایجاد میکند که هیچ نیازی به تلاش برای اصلاح جامعه احساس نمی کنند. 20 -     طبق فرموده پیامبر با آشکار شدن بدعت ها در میان امت چه باید کرد؟ (امتیاز : 5)     مردم امر به معروف و نهی از منکر کنند.     مردم به جنگ بدعت گذاران بروند.     بر عالم است که علم خود را آشکار کند     مردم سکوت نکنند. _______ 1 -     این حدیث از کیست:کسی که در دوران غیبت قائم ما بر دوستی ما ثابت قدم باشد خداوند پاداش هزار شهید از شهدای بدر و احد به او عنایت فرماید. (امتیاز : 5)     امام رضا علیه السلام     امام سجاد علیه السلام     امام جواد علیه السلام     امام علی علیه السلام 2 -     پرداختن به بحث ازدواج حضرت مهدی جزء کدام یک از آسیب های و مهدویت است؟ (امتیاز : 5)     مدعیان دروغین     تطبیق علائم ظهور بر مصادیق عام     طرح مباحث غیر ضروری     برداشت های غلط از مهدویت 3 -     به بیان نورانی امام زمان (عج)چه چیزی امام را از شیعیان جداکرده است؟ (امتیاز : 5)     اراده و خواست الهی     اعمال ناشایست آنان     حفظ جان حضرت     غیبت حضرت 4 -     رجعت : (امتیاز : 5)     ازعقاید مسلمانان است .     از عقاید شیعه است.     از عقاید شیعه و مسیحیان است.     ازعقاید شیعه و یهودیان است. 5 -     مهم ترین ویژگی دورۀ غیبت صغری: (امتیاز : 5)     حفظ جان امام     ارتباط مردم از طریق نائبان خاص با حضرت     عجز دشمنان از دستگیری امام     گزینه الف و ب 6 -     این حدیث به ترتیب با کدام گزینه کامل می شود :و لایترک بدعة .... و لاسنة ... . (امتیاز : 5)     الا از الها – الا اقامها     الا اقامها – الا از الها     الا از الها – الا از الها     الا اقامها – الا اقامها 7 -     این روایت مربوط به کدام ویژگی از یاران حضرت مهدی است: اولئک هم خیار الامه (امتیاز : 5)     زهد و پارسای     جان نثاری و شهادت طلبی     شجاعت و دلیری     صبر و بردباری 8 -     کدامیک از نائبان امام زمان 21 سال نیابت کرد؟ (امتیاز : 5)     عثمان بن سعید عمری     حسین بن روح نوبختی     علی بن محمد سمری     محمد بن عثمان عمری 9 -     استراتژی انتظار یعنی: (امتیاز : 5)     بكارگیری همه نیروها و توانایی ها برای تحقق ظهور حضرت     شناخت نقاط آسیب پذیر و سعی در حل این آسیبها     جلوگیری از تحریف مفهوم انتظار     جلوگیری از حاكم شدن اندیشه های نادرست مانند ظلم پذیری 10 -     از زمان کدام امام ، زندگی امامان معصوم علیهم السلام با محدودیت های بیشتری همراه بوده است؟ (امتیاز : 5)     امام جواد علیه السلام     امام رضا علیه السلام     امام حسن علیه السلام     امام هادی علیه السلام 11 -     از نمونه های بسیار روشن قرآن در مورد رجعت کدام مورد زیر است ؟ (امتیاز : 5)     داستان حضرت موسی (ع) هنگام سوار شدن در کشتی     جریان عزیر(ع)     احیاء کردن مردگان توسط حضرت عیسی(ع)     جریان حضرت سلیمان(ع)وصحبت کردن با مورچه گان 12 -     دوره اختفا زندگی امام مهدی (عج) شامل چه دوره ای می شود ؟ (امتیاز : 5)     از ولادت تا زمان شهادت پدر بزرگوارشان     دوران غیبت صغری     دوران غیبت کبری     دوران غیبت صغری وکبری 13 -     این حدیث از كدام معصوم است؟ من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتته جاهلیه. (امتیاز : 5)     امام علی(ع)     پیامبر اكرم(ص)     امام زمان(عج)     امام صادق(ع) 14 -     فلسفه رجعت در کلام امام باقر (ع) چیست (امتیاز : 5)     عزیز شدن     خوار شدن     عزیز شدن و خوار شدن     جز خدا کسی از فلسفه آن آگاهی ندارد. 15 -     کدام یک از موراد زیر از ویژگی های رجعت نمی باشد؟ (امتیاز : 5)     رجعت از روز های بزرگ ومهم عالم است     رجعت برای همه انسان هاست وهمه آنها برمی گردند     اعتقاد به رجعت از نشانه های شیعیان اهل بیت است     کفار ومنافقان هرگز به میل و اراده خود به دنیا باز نمی گردند،بلکه از روی اجبار است. 16 -     این حدیث شریف از کدام امام است: صاحب این امر(امام مهدی عج) چهار سنت از چهار تن از پیامبران است از حضرت عیسی سنتی و.... است. (امتیاز : 5)     امام باقر علیه السلام     امام رضا علیه السلام     امام حسین علیه السلام     امام علی علیه السلام 17 -     این حدیث امام علی (ع) مربوط به کدام دستاورد حکومت مهدوی است؟«وقتی قائم ما قیام کند ، کینه از دلهای بندگان برود» (امتیاز : 5)     رشد فکری و اخلاقی و ایمانی     سلامت جسمی و روانی     خیر و برکت فراوان     اتحاد و همدلی 18 -     این فرمایش از کدام معصوم است؟(مومنان برمی گردند تا عزیز شوند و چشمان آنان روشن گردد وتبهکاران برمی گردند تا خداوند آنها را خوار کند.) (امتیاز : 5)     امام علی(ع)     امام رضا(ع)     امام باقر(ع)     امام صادق(ع) 19 -     داستان زندگی کدام پیامبر در قرآن دلالت بر امکان عمر طولانی و حتی جاودان دارد؟ (امتیاز : 5)     داستان حضرت نوح     داستان حضرت یونس     داستان حضرت عذیر     داستان حضرت عیسی 20 -     این حدیٍث از کیست؟(ما هرگز شما را به حال خود رها نکرده ایم وهرگز شما رااز یاد نبرده ایم واگر نبود(عنایات پیوسته ما)حتما سختی ها و بلاهای فراوانی به شما می رسید و دشمنان شما را نابود می کردند) (امتیاز : 5)     امام علی علیه السلام     پیامبر گرامی اسلام (ص)     امام مهدی علیه السلام     امام حسین علیه السلام ________ 1 -     این حدیث از کدام امام نقل شده است:امام مهدی عج از دیدگان مردم پنهان می شود ولی یاد او از دل های مؤمنان فراموش نمی شود؟ (امتیاز : 5)     امام کاضم علیه السلام     امام سجاد علیه السلام     امام جواد علیه السلام     امام علی علیه السلام 2 -     در رجعت چه کسانی بر می گردند (امتیاز : 5)     مؤمنان واقعی     کافران واقعی     حجتهای الهی و امامان معصوم     هر سه 3 -     این سخن از کیست؟«برای قائم (عج) دو غیبت است یکی از آنها کوتاه مدت و دیگری بلند مدت است». (امتیاز : 5)     امام صادق(ع)     امام حسن عسگری(ع)     پیامبر اسلام (ص) 4 -     تأثیر نماز خواندن حضرت عیسی پشت سر امام زمان (عج) چیست؟ (امتیاز : 5)     اعتراض مسیحیان به حضرت عیسی(ع)     ایمان آوردن بسیاری از مسیحیان     امضای پیمان صلح مسیحیان با امام عصر (عج)     جنگ مسیحیان با امام زمان(عج) 5 -     دستاورد های حکومت جهانی امام مهدی (عج) چیست؟ (امتیاز : 5)     عدالت فراگیر -رشد فکری و ایمانی-گسترش دانش     اتحاد و همدلی. خیر و برکت فراوان     ریشه کن شدن فقر -امنیت فراگیر     همه موارد 6 -     کدام یک از جملات زیر درست نیست؟ (امتیاز : 5)     اعتقاد به ظهور منجی و مصلح یک اعتقاد جهانی است و همه ادیان به آن ایمان دارند     اعتقاد به ظهور منجی در آخر الزمان فقط در ادیان ابراهیمی است     در همه کتاب های مقدس و کتاب های ادیان دیگر به ظهور منجی در جهان اشاره شده است     در ادیان مختلف برای منجی اسم های مختلفی وجود دارد 7 -     احادیث مهدویت در معتبرترین کتاب های اهل سنت مانند ............ و ............ آورده شده است (امتیاز : 5)     صحاح سته و مسند احمد     صحاح سته و تفسیر الکبیر     تفسیر الکبیر و مستدک صحیحین     مسند احمد و مستدک صحیحین 8 -     کدام یک از موارد زیر از القاب مهدی نیست؟ (امتیاز : 5)     قائم     بقیةالله     صاحب العداله 9 -     امام حسن عسکری (ع)جهت تشخیص امام بعد از خود چند نشانه برای ابوالادیان ذکر نمود؟ (امتیاز : 5)     1     5     3     4 10 -     این حدیث امام باقر (ع) به کدام دستاورد حکومت حضرت مهدی (عج) مربوط می شود؟(وقتی قائم ما قیام کند دست (عنایت) خویش بر سر بندگان خدا نهد و به برکت آن عقل و خرد آنها به کمال می رسد.) (امتیاز : 5)     عدالت فراگیر     رشد فکری و اخلاقی و ایمانی     سلامت جسمی و روانی     ریشه کن شدن فقر 11 -     دشمن شناسی مربوط به كدام بعد از ابعاد ضرورت طرح مهدویت است؟ (امتیاز : 5)     بعد اعتقادی     بعد اجتماعی     بعد سیاسی     بعد فرهنگی 12 -     منجی زرتشتیان چه نام دارد؟ (امتیاز : 5)     جاماسب     سرور میکائیلی     سوشیانس     اهورا 13 -     دوره اختفا زندگی امام مهدی (عج) شامل چه دوره ای می شود ؟ (امتیاز : 5)     از ولادت تا زمان شهادت پدر بزرگوارشان     دوران غیبت صغری     دوران غیبت کبری     دوران غیبت صغری وکبری 14 -     آسیب شناسی عهده دار چیست؟ (امتیاز : 5)     شناخت آسیب ها     شناخت آفت ها و شیوه مقابله با آنها     شیوه مقابله با آفت ها     شناخت آفت ها و پیشگیری از آنها 15 -     مقام امامت در مرتبه چندم به حضرت ابراهیم(ع) داده شد؟ (امتیاز : 5)     در مرتبه دوم     در مرتبه سوم     در مرتبه چهارم     در مرتبه اول 16 -     مهمترین آفت که دین را به ویرانی و تباهی دچار می سازد؟ (امتیاز : 5)     بی نمازی     کفر     بدعت     بی دینی 17 -     نائبان خاص امام زمان (عج)به ترتیب عبارت است از : (امتیاز : 5)     محمد بن عثمان بن سعید-عثمان بن سعید -حسین بن روح نوبختی-علی بن محمد سمری     عثمان بن سعید-محمد بن عثمان-حسین بن روح-علی بن محمد سمری     عثمان بن سعید-محمد بن عثمان-علی بن محمد-حسین بن روح     عثما بن محمد-سعید بن عثمان-حسین بن روح نوبختی-علی محمد سمری 18 -     مرکز حکومت جهانی امام مهدی (ع)کدام شهر است؟ (امتیاز : 5)     کوفه     مکه     بیت المقدس     مدینه 19 -     کدام گزینه دربارۀ نائبان خاص صحیح است؟ (امتیاز : 5)     نائبان خاص همگی توسط امام حسن عسکری انتخاب شدند.     نائبان خاص همگی توسط امام زمان(ع) انتخاب شدند.     نائبان خاص همگی توسط امام حسن عسکری (ع) و امام مهدی(عج) انتخاب شدند.     نائبان خاص برخی توسط امام حسن عسکری (ع) و امام زمان انتخاب شدند. 20 -     کدامیک ازاین افراد از آغاز غیبت امام، عهده دار نیابت حضرت مهدی(ع) شده است؟ (امتیاز : 5)     علی بن محمد سمری     عثمان بن سعید عمری     محمد بن عثمان عمری     حسین بن روح نوبختی _________ 1 -     کدامیک از گزینه ها جزو برنامه های اجتماعی حضرت نیست؟ (امتیاز : 5)     مبارزه با فساد و رذایل اخلاقی     اجرای حدود الهی     عدالت قضایی     مبارزه با بدعتها 2 -     داستان زندگی کدام پیامبر در قرآن دلالت بر امکان عمر طولانی و حتی جاودان دارد؟ (امتیاز : 5)     داستان حضرت نوح     داستان حضرت یونس     داستان حضرت عذیر     داستان حضرت عیسی 3 -     سیره قضائی امام مهدی(عج)چگونه است؟ (امتیاز : 5)     همانند اجداد طاهرینش با استفاده از بینه     سیره داوودی     بر اساس علم الهی خود عمل می کند     ب وج 4 -     جعفر کذاب در جواب اهل قم که از او مشخصات نامه ها را خواستند چه گفت؟ (امتیاز : 5)     مشخصات نامه ها را داد     برآشفت و گفت : آیا از ما علم غیب می خواهید     براشفت و از این برخودر ناراحت شد     از جا برخاست و مشخصات نامه ها را داد 5 -     از رجعت در قرآن با نام : (امتیاز : 5)     ایام الله یاد شده     خاصی ذکر نشده     روز قیامت ذکر شده     گزینه الف و ج 6 -     مهمترین آثار اجتماعی مهدویت: (امتیاز : 5)     از بین بردن یاس و ناامیدی از پیكره اجتماع     تشكیل نظامی بر اساس حق و عدالت     پاسخگویی به خواسته های مشروع مسلمانان به طور كامل     تحقق نظام زیبای حكومت اسلامی در عصر ظهور ولی عصر (عج) 7 -     طبق روایت امام زمان (عج) هر کس .... ادعای مشاهده کند دروغگو است. (امتیاز : 5)     بعد از خروج سفیانی و صیحه     قبل از خروج سفیانی و صیحه     بعد از خروج سفیانی و دجال     قبل از خروج سفیانی و دجال 8 -     کدام نکته دربارۀ ملاقات با امام عصر «عجل الله تعالی فرجه و شریف» درست نیست؟ (امتیاز : 5)     هر کسی به ملاقات حضرت رسیده در تقوا و فضیلت به کمال رسیده است.     جریان ملاقات تنها در صورتی ممکن است که مصلحت در وقوع آن باشد.     ائمه «علیه السلام» از شیعیان نخواسته اند که در پی دیدار امام زمان خود باشند.     کسانی به صورت محدود و در صورت مصلحت ، با امام ملاقات کرده اند 9 -     امام حسن عسکری (ع)در آخرین روزهای عمر شریف خود چه کسی را برای رساندن نامه ها به مدائن فرستاد؟ (امتیاز : 5)     ابوالادیان     سعد بن عبدا...     عثمان بن سعید     ابراهیم بن احمد نیشابوری 10 -     بعد از کفن کردن امام حسن عسکری (ع) چه کسی خواست بر جنازه امام نماز بخواند؟ (امتیاز : 5)     جعفر کذاب     امام زمان     ابوالادیان     ابن اسحاق 11 -     دوران امامت امام دوازدهم در سال ...... آغاز شد؟ (امتیاز : 5)     سال 258     سال 259     سال 260     سال 261 12 -     بزرگترین زخم پیکر جامعه بشری در طول تاریخ: (امتیاز : 5)     ظلم و ستم موجود در اجتماعات انسانی     بی دینی     بی هویتی     بی اعتقادی به خدا 13 -     امتیاز بنی آدم از حیوانات: (امتیاز : 5)     داشتن شعور     پرستش خدا     حیات معنوی     هر سه 14 -     بر طبق روایات حضرت مهدی (عج) تورات و انجیل واقعی را از .... بیرون می آورد. (امتیاز : 5)     غاری در مکه     غاری در ترکیه     غاری در انطاکیه     غاری در قسطنطنیه 15 -     کدامیک از گزینه ها از القاب امام عصر (عج) نیست؟ (امتیاز : 5)     المؤمًّل     العدل المنتظر     یحیی الارض بعد موتها     گزینۀ الف و ج 16 -     با توجه به آیه 124 سوره بقره، كتاب نگین آفرینش، ذریه حضرت ابراهیم(ع) را به چند دسته تقسیم می كند؟ (امتیاز : 5)     سه دسته     دو دسته     چهار دسته     یك دسته 17 -     این سخن ازکیست؟"اکثر والدعا بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم" (امتیاز : 5)     پیامبر اسلام(ص)     امام علی(ع)     امام صادق(ع)     امام زمان (عج) 18 -     در روایت پیامبر امام زمان (عج) و امتش به چیزی تشبیه شده اند؟ (امتیاز : 5)     امام به چوپان و امت به گوسفندان     امام به ساقی و امت به تشنگان     امام به ملکه و امت به زنبورها     هر سه 19 -     جریان ولادت امام مهدی (عج) به طور مشروح توسط چه کسی بیان شده است؟ (امتیاز : 5)     حکیمه خاتون خواهر امام حسن عسکری(ع)     حکیمه خاتون عمه امام حسن عسکری (ع)     نرگس خاتون     حدیث(سلیل)همسر امام حسن عسکری (ع) 20 -     رجعت منافقان و مؤمنین به ترتیب: (امتیاز : 5)     اختیاری_غیر اختیاری     غیر اختیاری _اختیاری     هر دو اختیاری     هر دو غیر اختیاری ______________ 1 -     استعجال ظهور به چه معناست؟ (امتیاز : 5)     عجله کردن در کارها بدون مشورت     عجله کردن و خواستن چیزی قبل از رسیدن وقت آن و تحقق زمینه های لازم     عجله کردن ،وخواستن چیزی بعد از گذشتن زمان آن     عجله کردن ،در تعیین زمان ظهور 2 -     وساطت در فیض یعنی چه ؟ (امتیاز : 5)     یعنی پیوسته باید کسانی باشند که مردم مرا به فیض برسانند یعنی آنها را هدایت کند کنند.     هر نعمت و خیر و برکتی که از ناحیه خداوند متعال به مخلوقات می رسد به واسطه امام و حجت خدا صورت می گیرد.     برای این که به درجات عالی برسیم و به فیض والائی نائل شویم نیاز به واسطه و استاد است.     واسطه فیض یعنی امام معصوم واسطه ما با خدا می باشد 3 -     پس از ظهور وقتی یاران حضرت به .........نفر رسید ایشان قیام خود را از مکه آغاز می نمایند. (امتیاز : 5)     313     10000     1313     هزاران 4 -     در سخن پیامبر (ص) بهترین اعمال کدام است؟ (امتیاز : 5)     هردو مورد     اطاعت از امام     انتظار فرج 5 -     طبق این دعا « فانك ان لم تعرفنی حجتك» پیامد نشناختن حجت خداوند چیست؟ (امتیاز : 5)     از خدا فاصله گرفتن     از پیامبر جدا شدن     گمراهی از دین     از امام جدا شدن 6 -     مراد از (مؤمنون) در آیه شریفه و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون (توبه آیه 105) چه کسی یا کسانی است ؟ (امتیاز : 5)     رسول اکرم صلی الله علیه و آله     امام علی علیه السلام     امامان معصوم علیهم السلام     حضرت زهرا سلام الله علیها 7 -     به بیان امام صادق (ع)علائم حتمی عبارت است از : (امتیاز : 5)     خروج سفیانی.یمانی .ندای آسمانی .کشته شدن نفس زکیه و خسف در بیداء.     خروج سفیانی.خسف در بیداء.خروج دجال.قتل نفس زکیه وصحیفه آسمانی.     خروج خراسانی .خروج دجال . سفیانی .یمانی و قتل نفس زکیه.     خسوف و کسوف در غیر موعود. خروج سفیانی. یمانی . قتل نفس زکیه وندای آسمانی 8 -     در سخن کدام یک از امامان غیبت بعنوان سری از اسرار الهی معرفی شده است؟ (امتیاز : 5)     امام صادق(ع)     پیامبر اسلام(ص)     امام مهدی (عج) 9 -     کدام گزینه درباره آثار انتظار صحیح نیست؟ (امتیاز : 5)     انتظارآدمی را به خود مشغول کرده و از اجتماع جدا می کند     انتظار سبب تقویت جنبه روحی و روانی آدمی می گردد     انتظار آدمی را از خود فراتر برده و با افراد جامعه مرتبط می کند     همه موارد 10 -     این سخن از کیست ؟ «سپاس خدای را که مرا از دنیا نبرد تا آن که جانشین مرا به حق نشان داد.» (امتیاز : 5)     امام حسن عسکری «علیه السلام»     امام مهدی «علیه السلام»     پیامبر اسلام «صل الله علیه و آله و سلم»     حکیمه خاتون عمه امام حسن عسکری 11 -     آیه پنجم سوره قصص درباره چه قومی نازل شده است؟ (امتیاز : 5)     مؤمنان صدر اسلام     مؤمنان آخر الزمان     بنی اسرائیل     مسیحیان 12 -     ملاقات حضرت مهدی با افراد در حالت غیر اضطرار به خاطر ........... می باشد (امتیاز : 5)     حل مشکلات روز مره     شک نکردن مردم عادی به وجود امام     مقام معنوی ویژه ای که آن افراد داشته اند     تشخیص امام 13 -     اثر محمد صدیق مغربی(نویسنده اهل سنت)در باب مهدویت چه نام دارد ؟ (امتیاز : 5)     الاربعین     ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون     البرهان فی اخبار المهدی آخر الزمان     الحاوی الفتاوی 14 -     احیاء کتاب و سنت جزو کدامیک از برنامه های حکومتی حضرت قرارا دارد؟ (امتیاز : 5)     برنامه فرهنگی     برنامه اجتماعی     برنامه اعتقادی     برنامه اقتصادی 15 -     امام زمان در آخرین نامه خویش به نایب چهارم کدام آسیب را خاطرنشان کرده اند؟ (امتیاز : 5)     تعیین وقت ظهور     استعجال ظهور     ادعای ملاقات     تطبیق علائم 16 -     احادیث مهدویت در معتبرترین کتاب های اهل سنت مانند ............ و ............ آورده شده است (امتیاز : 5)     صحاح سته و مسند احمد     صحاح سته و تفسیر الکبیر     تفسیر الکبیر و مستدک صحیحین     مسند احمد و مستدک صحیحین 17 -     استراتژی انتظار یعنی: (امتیاز : 5)     بكارگیری همه نیروها و توانایی ها برای تحقق ظهور حضرت     شناخت نقاط آسیب پذیر و سعی در حل این آسیبها     جلوگیری از تحریف مفهوم انتظار     جلوگیری از حاكم شدن اندیشه های نادرست مانند ظلم پذیری 18 -     دستاورد های حکومت جهانی امام مهدی (عج) چیست؟ (امتیاز : 5)     عدالت فراگیر -رشد فکری و ایمانی-گسترش دانش     اتحاد و همدلی. خیر و برکت فراوان     ریشه کن شدن فقر -امنیت فراگیر     همه موارد 19 -     به فرموده امام صادق (ع) پیامبران : (امتیاز : 5)     در دنیا یاری شدند اما کشته شدند.     در دنیا یاری نشدند و ماندند.     در دنیا یاری نشدند و کشته شدند .     در دنیا یاری شدند و ماندند. 20 -     کدام گزینه دربارۀ نائبان خاص صحیح است؟ (امتیاز : 5)     نائبان خاص همگی توسط امام حسن عسکری انتخاب شدند.     نائبان خاص همگی توسط امام زمان(ع) انتخاب شدند.     نائبان خاص همگی توسط امام حسن عسکری (ع) و امام مهدی(عج) انتخاب شدند.     نائبان خاص برخی توسط امام حسن عسکری (ع) و امام زمان انتخاب شدند. ____________ 1 -     این سخن از کیست؟«هیچ چیز ما را از شیعیان جدا نکرده است مگر آنچه از کارهای ایشان که به ما می رسد اعمالی که خوشایند ما نیست و از شیعیان انتظار نداریم.» (امتیاز : 5)     امام حسن عسگری (ع)     امام صادق (ع)     امام مهدی (عج)     امام هادی (ع) 2 -     نسبت حکیمه خاتون با امام حسن عسکری چیست؟ (امتیاز : 5)     خواهر امام حسن عسکری     عمه امام حسن عسکری     مادر بزرگ امام حسن عسکری     مادر نرجس خاتون همسر امام حسن عسکری 3 -     نام نائبان خاص به ترتیب عبارتند از: (امتیاز : 5)     عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح، علی بن محمد     محمد بن عثمان، عثمان بن سعید، حسین بن روح، علی بن محمد     حسین بن روح، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، علی بن محمد     محمد بن عثمان، حسین بن روح، عثمان بن سعید، علی بن محمد 4 -     این حدیث امام رضا (ع) به ترتیب با کدام گزینه کامل می شود؟«الامام الانیس ... و الوالد ... و الاخ...» (امتیاز : 5)     الرفیق-الشفیق –الشقیق     الشفیق-الرفیق-الشقیق     الشفیق-الشقیق-الرفیق     الرفیق-الشقیق-الشفیق 5 -     داستان زندگی کدام پیامبر در قرآن دلالت بر امکان عمر طولانی و حتی جاودان دارد؟ (امتیاز : 5)     داستان حضرت نوح     داستان حضرت یونس     داستان حضرت عذیر     داستان حضرت عیسی 6 -     قرآن کریم در چند مورد وعده داده که خداوند دین اسلام را جهان گیر می کند ؟ (امتیاز : 5)     سه مورد     چهار مورد     دو مورد     یک مورد 7 -     این آیه شریفه و یوم یحشر من کل امة فوجاً ممن یکذب بایاتنا فهم یوزعون: (امتیاز : 5)     درباره قیامت است.     درباره رجعت در آخرالزمان است.     درباره رجعت در امتهای گذشته است.     ارتباطی به رجعت ندارد 8 -     غیبت امام مهدی (عج)به چه معناست؟ (امتیاز : 5)     پوشیده بودن از دیدگان     عدم حضور در میان مردم     ناشناس بودن     الف وج 9 -     از ویژگی قابل توجه روایات مهدوی ......... است؟ (امتیاز : 5)     متواتر هستند     همه معصومان درباره حضرت مهدی عج سخن گفته اند     مورد قبول فریقین است     گزینه دوم و سوم 10 -     این حدیث به ترتیب با کدام گزینه کامل می شود:تطوی له ... و تظهر له .... . (امتیاز : 5)     الکنوز- الارض     الارض – الکنوز     الارض – الارض     الکنوز - الکنوز 11 -     دشمن شناسی مربوط به كدام بعد از ابعاد ضرورت طرح مهدویت است؟ (امتیاز : 5)     بعد اعتقادی     بعد اجتماعی     بعد سیاسی     بعد فرهنگی 12 -     کدام گزینه از علائم قیام امام زمان (عج) است؟ (امتیاز : 5)     خروج دجال ، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی در ماه رمضان، قیام مردی ازخراسان     خروج دجال، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی در ماه شوال ، قیام مردی از خراسان     خروج دجال، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی در ماه ذیحجه، قیام مردی از خراسان     خروج دجال ، خورشید گرفتگی در ماه شوال و ماه گرفتگی در ماه ذیحجه ، قیام مردی از خراسان 13 -     علت اصلی غیبت چیست؟ (امتیاز : 5)     قدرنشناس بودن مردم     حفظ جان امام     علت اصلی غیبت بیان نشده و پس از ظهور سرّ آن برای مردم روشن می گردد. 14 -     استعجال ظهور به چه معناست؟ (امتیاز : 5)     عجله کردن در کارها بدون مشورت     عجله کردن و خواستن چیزی قبل از رسیدن وقت آن و تحقق زمینه های لازم     عجله کردن ،وخواستن چیزی بعد از گذشتن زمان آن     عجله کردن ،در تعیین زمان ظهور 15 -     با توجه به آیه 124 سوره بقره، كتاب نگین آفرینش، ذریه حضرت ابراهیم(ع) را به چند دسته تقسیم می كند؟ (امتیاز : 5)     سه دسته     دو دسته     چهار دسته     یك دسته 16 -     کدام دعا یک دوره امام شناسی است؟ (امتیاز : 5)     دعای فرج     دعای عهد     زیارت جامعه کبیره     زینه الف و ب 17 -     این فراز دعا به کدام یک از زیر مجموعه های برنامه های حضرت مرتبط می شود؟«این طامس آثار الزیغ و الاهواء» (امتیاز : 5)     احیا و گسترش امر به معروف و نهی از منکر     اجرای حدود الهی     مبارزه با فساد و رذایل     هر سه 18 -     رجعت : (امتیاز : 5)     ازعقاید مسلمانان است .     از عقاید شیعه است.     از عقاید شیعه و مسیحیان است.     ازعقاید شیعه و یهودیان است. 19 -     فوائد امام غائب به چه معناست؟ (امتیاز : 5)     فوائدی که مترتب برغیبت امام است     فوائدی که مترتب بر وجود امام است     برکاتی که هم درحال غیبت و هم در حال ظهور از ناحیه امام شامل حال مردم می شود     ب وج 20 -     مکان تولد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کدام شهر است؟ (امتیاز : 5)     مدینه     مکه     سامرا
[ یکشنبه هجدهم اسفند 1392 ] [ 12:30 ] [ حسین گنج بخش لایین ]

1 استراتژي انتظار یعنی :

الف- کلان نگري و به کارگیري همه نیروها و تواناییها براي تحقق ظهور حضرت

ب- سپردن امور به دست مشیت الهی

ج-پذیرش ظلم به منظور فراگیر شدن آن و فراهم شدن زمینه ظهور

د- فقط دعا براي تعجیل در فرج

-2 کدامیک از وظایف امام نیست؟

الف- رهبري و اداره امور جامعه ب- حفظ دین و آئین پیامبر از تحریف و بیان صحیح قرآن

ج- تزکیه نفس و هدایت معنوي مردم د - هدایت تکوینی مردم

-3 دلایل عقلی عصمت امام کدامند؟

الف- حفظ دین و راه و رسم دینداري ب- جلوگیري از تردید مردم در پیروي از همه دستورات امام

ج- الف و ب صحیح است د- اخبار منقول از اولیاء و بزرگان

-4 زندگی امام زمان شامل کدام دوره هاست؟

الف- دوران غیبت

دوران ظهور ب- دوران اختفا دوران غیبت- دوران ظهور

ج- دوران اختفا- دوران حضور د - دوران اختفا- دوران انتظار- دوران ظهور

5 - امام زمان (عج) با هدایاي ارسالی شیعیان،توسط احمد بن اسحاق چگونه رفتار کردند؟

الف) همه آنها را به فقرا بخشیدند ب) نیمی از آنان را به صاحبان اصلی هدایا بخشیدند

ج)با معرفی صاحبان اموال،حلال و حرام بودن آنان را از هم تفکیک و اموال حرام را به صاحبان اصلی آنان ارجاع دادند

د) یک چهارم اموال را صرف تجهیزات نظامی شیعیان و ما بقی آنان را به فقرا بخشیدند

چه کسانی می باشند؟ « و نرید ان نمن علی الذین استضعفو فی الارض » -6 مقصود از مستضعفان در آیه

الف- فقرا و مساکین جامعه مسلمین ب) شیعیان امام زمان (عج)

ج) خاندان پیامبر (ص) د) الف و ب صحیح است

-7 طبق فرموده حضرت امیرالمومنین علیه السلام محبوب ترین کارها نزد خداوند چیست؟

الف) دعا براي فرج امام زمان (عج) ب) صدقه براي سلامتی امام زمان(عج)

ج) پرداخت زکات در عصر غیبت د) انتظار فرج

-8 کدامیک موارد ذیل از دلایل غیبت امام (عج) نیست؟

الف) آگاه سازي مردم ب) حکمت الهی ج) آزمایش مردم و حفظ جان امام د) افزایش شیعیان

-9 امام زمان (عج) در مورد رویدادهایی که در آینده رخ می دهد وظیفه شیعیان را چه می داند؟

الف) مراجعه به راویان حدیث (فقها) ب) از نماز و صبر کمک گیرند

ج) از یاد امام زمان غافل نباشند د) همه موارد

-10 امام صادق (ع) چه ویژگی هایی را براي فقهاي عصر غیبت برشمرده اند؟

الف) در برابر هر گناه کوچک یا بزرگ خود نگهدار هستند ب) نگهبان دین و آیین و اعتقادات خود و مردم هستند

ج) از دستورات مولا و امام عصر خود اطاعت می کنند د) همه موارد

-11 امام زمان (عج) نحوه بهره مندي از خودشان در زمان غیبت را به چه چیزي تشبیه کرده اند؟

الف) به مانند بارانی که بر همگان نازل می شود ب) سایه درخت که همه از خنکی آن استفاده می کنند

ج) سود بردن از خورشید پشت ابر د) هیچکدام

کدام یک از گزینه هاي ذیل است؟ « انا غیر مهملین لمراعاتکم و لاناسین لذکرکم » -12 معناي حدیث

الف) ما هرگز شما را به حال خود رها نکرده ایم ب) هرگز شما را از یاد نبرده ایم

ج) اگر نبود عنایات ما، دشمنان همه شما را نابود می کردند د) الف و ب صحیح است

-13 حضرت صادق (ع) چه شرایطی را براي کسی که دوست دارد از یاران قائم (عج) باشد در نظر می گیرند؟

الف) منتظر باشد و در حال انتظار به شهادت برسد

ب) منتظر باشد و در حال انتظار پرهیزگاري پیشه کند و به اخلاق نیکو آراسته گردد

ج) انتظار را درون خود زنده نگه دارد

د) منتظر باشد و به جامعه خود خدمت کند

از میان شما آنکه نیرومند است، ضعیف را یاري کند و آنکه بی نیاز است با » : -14 این حدیث از امام باقر (ع) که

با کدامیک از وظایف منتظران در عصر « نیازمندان مهربانی ورزد و هر یک از شما نسبت به دیگري خیرخواهی کند

غیبت همخوانی دارد؟

الف) شناخت امام ب) الگوپذیري از امام ج) وحدت و همدلی د) هیچکدام

-15 کدام یک از موارد زیر از نگاه امام صادق (ع) از علائم ظهور می باشد؟

الف) فراوانی چاپلوسی

حلال، حرام و حرام مجاز شود

ب) رشوه خواري در میان کارکنان دولت- نشنیدن حقایق قرآن

ج) براي غیر خدا به حج خانه خدا بشتابند- مردم سنگدل می شوند

د) همه موارد

کدام « زمانی که امام مهدي (عج) قیام کند همه امور بر وفق مراد خواهد بود » : -16 در تفسیر این جمله که می گویند

مورد صحیح است؟

الف) در کنار امدادهاي الهی، زمینه ها و عوامل و شرایط عادي نیز باید فراهم شود

ب) در زمان ظهور حضرت بنابراین است که کارها خود به خود درست شود

ج) در کنار امدادهاي الهی ،زمینه ها و عوامل و شرایط غیر عادي نیز باید فراهم شود

د) در زمان ظهور حضرت هیچ کاري به خودي خود درست نمی شود

-17 کدامیک از موارد زیر از مهمترین زمینه هاي قیام و انقلاب جهانی امام مهدي(عج) است؟

الف) سواد و دانایی مردم ب) فراوانی گناه

ج) انجام امر به معروف و نهی از منکر د) طرح و برنامه

-18 مشخصات یاران حضرت صاحب (عج) کدام یک از موارد ذیل است؟

الف) معرفت و اطاعت ب) زهد و پارسایی ج) سیماي آسمانی د) موارد الف و ب

-19 کدام مورد از علایم دوران قیام امام مهدي (عج) می باشد؟

الف) خروج سفیانی ب) خَسف بیداء ج) قتل نفس زکیه د) همه موارد

-20 کدام از موارد زیر برنامه فرهنگی حضرت صاحب (عج) را در زمان ظهور شامل می شود؟

الف) احیاي کتاب و سنت ب) مبارزه با بدعتها ج) نهضت علمی د) همه موارد

زمین براي او پیچیده می شود و تمام گنجهاي آن براي او آشکار » : -21 این حدیث از امام باقر (ع) که می فرمایند

به کدام بخش از برنامه اقتصادي حضرت صاحب اشاره دارد؟ « می شود

الف) توزیع عادلانه ثروت ب) عمران و آبادي

ج) ثروتمند شدن مردم د) بهره وري از منابع طبیعی

-22 عدالت قضایی جزو کدام یک از برنامه هاي امام زمان (عج) در زمان حکومتشان است؟

الف) برنامه فرهنگی ب) برنامه اقتصادي ج) برنامه اجتماعی د) برنامه عمرانی

-23 راه معرفت خدا و شناخت درست آن در چیست؟

الف) اعتقاد به وجود امام عصر و انتظار ظهور او

ب) شناخت اولیاي خدا و امامان معصوم

ج) اعتقاد به اینکه مهدویت در عرصه حکومت داراي اهداف بلند وارزشی است

د) اعتقاد به اینکه حرکتهاي اصلاحی در عصر غیبت متاثراز اندیشه هاي مهدویت است

-24 امام علی (ع) درباره علامتهاي امام برحق چه خصوصیاتی را بیان می دارد؟

الف) آگاه ترین به حلال و حرام و احکام و هر آنچه مردم نیازمندند

ب) کسانی که در راه خدا جهاد می کنند

ج) کسانی که به خدا شرکت نورزیدند

د) کسانی که توان اداره امور جامعه را دارند

-25 دستاوردهاي حکومت مهدوي کدام است؟

الف) سلامت جسمی و روانی ب) رشد فکري و اخلاقی جامعه

ج) شجاعت و دلیري د) موارد الف و ب

به کدام « خداوند (روح) بی نیازي را در دلهاي بندگان قرار می دهد ... »: -26 این حدیث از پیامبر (ص) که می فرمایند

جنبه از دستاوردهاي حکومت مهدوي اشاره دارد؟

الف)ریشه کن شدن فقر ب) اتحاد و همدلی ج) رشد فکري د) عدالت گستري

در روزگار قائم (عج) مومن در مشرق زمین برادرش را که در مغرب »: -27 چرا حضرت امام صادق(ع) می فرمایند

؟« زمین است را می بیند

الف) به خاطر ایمان زیاد ب) به خاطر حاکمیت اسلام اصیل

ج) به خاطر خیر و برکت در آن دوران د) به لحاظ گسترش دانش

-28 تسلط امام مهدي(عج) در زمان حکومتشان بر مناطق حساس و مهم جهان از چه چیز حکایت دارد؟

الف) علم حضرت ب) گستردگی جهان فرمانروائی

ج) مدت زیاد حکومت د)قدرت لایزال حضرت

-29 این حدیث امام باقر(ع) به چه واقعه اي در زمان حضرت صاحب(عج) اشاره دارد؟

مومنان بر می گردند تا عزیز شوند و چشمان آنها روشن گردد و تبهکاران بر می گردند تا خداوند آنها را خوار »

« کند

الف) بر پایی عدالت حقیقی در زمان ایشان ب) رشد معرفت و ایمان مردم

ج) رجعت د) برپایی کامل احکام الهی

-30 حضرت امام خمینی(ره) با بیان جمله ذیل چه تفکري در باب مهدویت را نقد کرده اند؟

آیا] ما بر خلاف آیات شریفه قرآن؛ دست از نهی از منکر بر داریم، دست از امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم ] »

«؟ گناهان را براي اینکه حضرت بیاید

الف) نقد مدعیان دروغی ب) نقد استعجال ظهور

ج) تفکر غلط در مفهوم انتظار د) تعیین زمان ظهور

www.jondabeh.ir

مرحله دوم روز پانزدهم رمضان در مساجد توزیع خواهد شد همچنین می توانید سئوالات را از لوازم التحریر رضائی

سایت جندابه

دانلود کنید. (کپی پاسخنامه قابل قبول است.)

مشخصات خود را کامل بنویسید به مشخصات ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت براي عموم آزاد بوده و از همه روستا یا شهرها می توانند در این مسابقه شرکت نمایند.

پاسخنامه ها در شبهاي قدر از مساجد جمع آوري می شود همچنین می توانید پاسخنامه ها را به فروشگاه آقاي رضائی تحویل

09392700921 در طول برگزاري مسابقه راهنماي شما می باشد.

پلاك طلا و 14 جایزه ارزنده دیگر می باشد که روز عید سعید فطر برندگان در سایت جندابه معرفی خواهند شد.

www.jondabeh.ir

کانون فرهنگی مسجد جامع جندابه

: نام پدر: سن:

: شماره تماس:

 

 

 

 

[ شنبه هفدهم اسفند 1392 ] [ 1:37 ] [ حسین گنج بخش لایین ]
[ سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392 ] [ 15:0 ] [ حسین گنج بخش لایین ]
فرزند عزیزم:

آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی،
اگر هنگام غذا خوردن لباسهایم را کثیف کردم ویا نتوانستم لباسهایم را بپوشم،
اگر صحبت هایم تکراری و خسته کننده است،
صبور باش و درکم کن.
یادت بیاور وقتی کوچک بودی مجبور میشدم روزی چند بار لباسهایت عوض کنم.
برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور میشدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم… .
وقتی نمیخواهم به حمام بروم مرا سرزنش و شرمنده نکن.
وقتی بی خبر از پیشرفتها و دنیای امروز سوالاتی میکنم،با تمسخر به من ننگر.
وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظه ام یاری نمیکند، فرصت بده و عصبانی نشو.
وقتی پاهایم توان راه رفتن ندارند، دستانت را به من بده… همانگونه که تو اولین قدمهایت را کنار من برمیداشتی…
زمانی که میگویم دیگر نمیخواهم زنده بمانم و میخواهم بمیرم، عصبانی نشو… روزی خود میفهمی.
از اینکه در کنارت و مزاحم تو هستم، خسته و عصبانی نشو.
یاریم کن همانگونه که من یاریت کردم.
کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم.

[ دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 ] [ 23:5 ] [ حسین گنج بخش لایین ]

بنام خدائی که عشق را افرید و به نام پروردگار زیبائی ها

اللهم صل علی محمد و آل محمد.

برای ظهور در فرج حضرت یک صلوات بفرستید.

امیدوارم که از مطالب این وبلاگ لذت ببرید.

نگرشی در تاریخ به ارزش زن

ددمنشى مردم جاهلى تاريخ نسبت به جنس زن فوق العاده شگفت آور است.

آنان كه جداى از منطق حق و نور وحى مى زيستند زن را همچون ابزار و وسيله براى زندگى بوالهوسانه مرد مى شناختند و وى را عامل تهيه انواع لذت ها براى مرد مى دانستند.

خواندن و نوشتن را براى او خطرناك مى دانستند و از خانه بيرون رفتن را براى امور طبيعى زندگى و ديد و بازديد ارحام مجاز نمى دانستند.

مكان زندگى او را منحصر به چهار ديوار خانه قلمداد مى كردند و وى را در مقابل مرد كه موجودى فعال ما يشاء مى پنداشتند بى اختيار مى دانستند.

در مناطق مسيحى نشين كه صد و هشتاد درجه از آئين الهى مسيحيت انحراف داشتند مى گفتند: زن را بايد مانند دهان سگ دهن بند زد و مردد بودند كه روح زن آيا روح بشرى يا روح حيوانى است!!

در آفريقا زن حكم كالا و ثروت داشت و براى او ارزشى بيش از گاو و گوسپند نمى دانستند هر كس زن بيشترى در اختيار داشت ثروتمندتر شناخته مى شد خريد و فروش زن و بكار گرفتن وى براى شخم زمين امرى معمولى و عادى بود.

در ايتاليا وقتى مرد خانه دختردار مى شد از خوشحالى در پوست نمى گنجيد زيرا شيئى به اشيائش اضافه شده بود و پس از سيزده يا چهارده سال او را به بازار برده و مى فروخت و قيمتش را صرف مخارج روزانه زندگى مى كرد!گاهى كه در ايتاليا از دست زن خشمگين مى شدند او را در ديگ جوشانى از روغن زيتون مى انداختند تا نابود شود.از او به عنوان خدمتكار كلفت كنيز كالاى شهوت استفاده مى كردند و هنوز هم در فرهنگ بشرى از بسيارى از حقوق حقه اش محروم است.

در كلده و بابل زنان را مانند ساير كالاها مى فروختند و هر سال بازارى براى اين كار داشتند تا دختران به سن ازدواج خود را بفروشند.

در هندوستان دختر را از سن پنج سالگى شوهر مى دادند و براى آنها حقى قائل نبودند حيات زن را طفيل مرد مى دانستند و چون شوهرش مى مرد او را با شوهر مى سوزاندند و هيچ موجودى را پست تر از زن شوهر مرده نمى دانستند.

امروز همچنانكه در روزنامه ها مى نويسند بسيارى از هندوها از ترس فراهم نشدن جهيزيه دختران خود را در كودكى نابود مى كنند!!

در چين و تبت زنان جز در كار چهار ديوار خانه حقى نداشتند و براى كاستن قدرت راه رفتن زن پس از تولد او پايش را در قالب آهنى مى بستند و پس از رسيدن به سن پانزده سالگى آن قالب را از پايش جدا مى كردند!

در يونان كه مركز علم و دانش و فلسفه و حكمت بود زائيدن دختر به وسيله زن جرم بود و تا دو بار دختر زائيدن در دادگاه محاكمه و محكوم به پرداخت جريمه و بار سوم محكوم به اعدام مى شد.

در عربستان چنانكه قرآن مجيد مى فرمايد: زنده به گور كردن دختران امرى عادى و ساده مى نمود:

چون يكى از آنان را به فرزندى كه دختر بود مژده مى آمد از شدت غم و اندوه رخسارش سياه و سخت و ناراحت مى شد و به خاطر اين خبرى كه به خيال خودش زشت بود روى از قوم مى گرداند و فرار رابر قرار ترجيح مى داد و به فكر مى افتاد كه آن دختر را با خفت و خوارى نگاه دارد يا زنده به خاك گور اندازد بدانيد حكم آن بى خردان نسبت به دختر بد بود و قضاوتشان زشت.

اين مسائل گوشه اى از جناياتى است كه مردم بى خبر و بى خرد نسبت به جنس زن روا مى داشتند مفصل اين مسائل در كتب مربوط به حيات زن ثبت است مى توانيد به آن منابع مراجعه كنيد.

تحقير زن حمله به شخصيت او محدود نمودن وى خازج از دستورات حكيمانه دين زجر دادن به او و ممنوع كردنش از ديدن پدر و مادر و اقوام با تلخى و ترشروئى با او زندگى كردن خسته از كار روزانه و درگيريهاى بيرون به وقت خانه رفتن با او روبرو شدن پاسخ ندادن به غرائز او بخصوص غريزه جنسى وى همه و همه از نظر دين امرى ناپسند و كارى زشت و ظلمى فاحش است.

او ريشه و سرچشمه خير و كشتزار انسانيت و پوشش شما در زندگى و مايه آرامش و گل لطيف و ظريف گلستان هستى و نعمت حق در كنار شماست.

رسول باكرامت اسلام محبت به زن را در عرض علاقه به بوى خوش و نماز قرار داده اند:( همان)

محبوب من از دنيا زن و بوى خوش و  نور چشم من در نماز است.

اگر انسان با رعايت حقوق زن و احترام به شخصيت او از او فرزند صالح و شايسته اى پيدا كند عملش حتى پس از مرگ قطع نمى شود از آثار پاكى و صالح بودن فرزندش بعد از مرگ بهره خواهد برد.

رسول خدا مى فرمايد:

 چون انسان بميرد عملش قطع مى شود مگر از سه چيز: از كار خيرى كه دوام دارد

 از دانشى كه ديگران از او سود ببرند و  از فرزند شايسته اى كه براى وى دعا كند.

( غرر الحكم باب عقل )      

پس پدران و مادران قدر دختر را بدانيد و مردان از همسران پاك و شايسته خود قدردانى نمائيد كه دختر دارى و زن دارى منبع خيرى براى دنيا و آخرت انسان است

                

                                                                   التماس دعا

 

[ دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 ] [ 22:41 ] [ حسین گنج بخش لایین ]
رحلت آموزگار عفت و عصمت,کریمه اهل د عا خواهربزرگوار امام رضا(ع)بی بی فاطمه معصومه(س)تسلیت باد
کريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه(س)، خواهر گرامي امام رضا(ع) در سال 173 ق در مدينه به دنيا آمدند. ايشان بانويى سخنور، معلمي توانا و در زهد و تقوا برجسته بودند. حضرت معصومه(س) يک سال پس از ورود برادرشان امام رضا(ع) به خراسان به قصد ديدارشان از مدينه به سمت خراسان حرکت کرد، اما پس از حوادثي که در شهر ساوه براي آن حضرت پيش آمد، بيمار شدند. چون حضرت معصومه(س) در شرافت و فضيلت شهر قم احاديثي را از پدران خود شنيده بود، عزم اين شهر کرد و پس از 17 روز توقف در قم، به ملکوت اعلي پيوست. آرامگاه با شکوه دختر امام موسي کاظم(ع) در قم، محفل و زيارتگاه مردم ودانشمندان بافضيلت است. هم چنين حوزه مهم علمي و ديني قم در کنار حرم ايشان شکل گرفته است. امام رضا(ع) در فضيلت زيارت بارگاه حضرت معصومه(س) فرمودند: «کسي که مرقد مطهر حضرت معصومه(س) را با دانايي و معرفت به حق او زيارت کند، سزاوار بهشت مي شود.

[ دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 ] [ 22:4 ] [ حسین گنج بخش لایین ]

لوسمي يا سرطان خون، بيماري خون و مغز استخوان است که تا زماني که در آزمايش خون ديده نشود، متوجه آن نخواهيد شد. از آن جا که تشخيص به موقع آن براي درمان موفقيت آميز حياتي است، دانستن اين علايم که ممکن است ما متوجه آن نشويم لازم است.

لکه هاي بنفش رنگ /جوش هاي قرمز روي پوست؛به نقل از سايت «Readers Digest» اين جوش ها به نام پتسيا (Petechiae) يا لکه هاي بنفش، اغلب به شکل خوشه اي روي سينه، پشت، صورت يا دست ها ظاهر مي شود. اين ها که در واقع رگ هاي خون و مويرگ هاي شکسته است بر اثر پايين بودن پلاکت خون به وجود مي آيد.

درد استخوان و مفصل؛ درد عميق در استخوان ها يکي از علايم لوسمي است که بر اثر فعاليت مغز استخوان به وجود مي آيد.فرد مبتلا، بيش از ساير قسمت هاي بدن در استخوان هاي بلند دست و پا، احساس درد مي کند.

سردرد: يکي از علايم لوسمي به ويژه لوسمي حاد سردردهاي مکرر حاد و طولاني مدت است. برخي از مبتلايان با سردرد همراه با تعريق شبانه و درد کلي از خواب بيدار مي شوند. گاهي سردرد با رنگ پريدگي همراه است.

برآمدگي هاي غيرعادي يا گره هاي متورم لنفاوي:لوسمي، توانايي مغز استخوان براي توليد گلبول هاي قرمز، پلاکت ها و سلول هاي سفيد را کاهش مي دهد. پايين بودن شمار گلبول هاي سفيد توانايي بدن براي نشان دادن واکنش به عفونت را کاهش مي دهد در نتيجه غدد لنفاوي متورم مي شود. احتمال تراکم پيدا کردن سلول هاي سفيد خون نيز در گره هاي لنفاوي وجود دارد. اين برآمدگي دردناک ممکن است در قسمت هاي مختلف بدن از جمله گردن، شکم، زير بغل يا قسمت تناسلي ظاهر شود. گاهي اين برآمدگي ها آبي رنگ يا بنفش است. برآمدگي ها يا گره هاي متورم بر خلاف نوع عفونت ها، بيشتر از يک هفته روي بدن نمي ماند.

احساس خستگي و ضعف:با کاهش ميزان گلبول ها خون نمي تواند اکسيژن را به تمامي قسمت هاي بدن برساند. در نتيجه مبتلايان دچار کم خوني و خستگي مفرط مي شوند و علايمي چون ضعف عضله ، کمبود انرژي و خواب آلودگي دارند.

خون ريزي/کبود شدن پوست:هر نوع خون ريزي بدون دليل ممکن است از علايم لوسمي باشد که با پايين آوردن پلاکت خون مانع لخته شدن آن مي شود. بدون اين که به خاطر بياوريد به کجا خورديد، قسمت هايي از بدن از جمله انگشتان، دست ها، بين انگشتان ، کمر و شکم دچار کبودي مي شود. اين کبودي نسبت به کبودي هاي معمولي تيره تر است. مشکلات خون ريزي شامل، بريدگي هايي که التيام پيدا نمي کند، خون دماغ مکرر بدون دليل و خون ريزي لثه اگر چه بيماري لثه نداريد مي شود. زنان نيز، دچار خون ريزي غيرعادي و طولاني مدت در دوران قاعدگي مي شوند.

تب و عفونت هاي مکرر:لوسمي حاد و مزمن، عملکرد سيستم ايمني بدن را کاهش مي دهد . در لوسمي مزمن، تب کمتر است در حالي که در لوسمي حاد، تب بالاست و علاوه بر آن فرد دچار عفونت بيشتري مي شود. زيرا سلول هاي سرطاني، سلول هاي خوني سفيد را غيرفعال و به خارج دفع مي کند. با کم شدن سلول هاي سفيد خون بدن قادر به محافظت از خود در برابر عفونت نيست. از دست دادن اشتها ، در اين نوع بيماري شايع است و بدون اين که متوجه شويد، دچار کاهش وزن مي شويد. اين علامت ممکن است ناشي از خستگي مفرط و ضعف باشد يا اين که به طور جداگانه رخ دهد.در لوسمي حاد، تراکم سلول ها در ستون فقرات يا مغز به مشکلات متعدد از جمله حالت تهوع، استفراغ، اسهال و يبوست منجر مي شود.

تنفس غيرعادي:برخي نفس کم مي آورند و بعضي هر چه قدر هم که عميق نفس بکشند احساس کمبود اکسيژن مي کنند. زيرا بدن در حال تلاش براي دريافت هواي کافي است. با پيشرفت لوسمي حاد، کبد و طحال دچار ورم مي شود که به عنوان درد شکمي يا احساس سيري در زير دنده ها حس مي شود. برخي افراد نيز دچار درد کمر مي شوند. حالت تهوع، استفراغ و از دست دادن اشتها نيز به متورم شدن کبد يا طحال ارتباط دارد.

[ دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392 ] [ 10:48 ] [ حسین گنج بخش لایین ]

[ سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 ] [ 22:21 ] [ حسین گنج بخش لایین ]

نکته اي که از اين تمدن باستاني نمي دانستيد

اين مصر رازآلود
خراسان رضوي - مورخ سه‌شنبه 1392/11/15 شماره انتشار 18616

مصر باستان نزديک به ۳۰۰۰ سال جزو پيشرفته ترين تمدن هاي جهان بود که فرهنگي غني از خود به جا گذاشته است. درباره هنر، معماري و روش هاي تدفين مصري ها افسانه سرايي هاي زيادي کرده اند؛ اما هنوز چيزهاي زيادي هستند که خيلي ها درباره اين سازندگان اهرام مشهور نمي دانند؛ از اولين پيمان صلح ثبت شده در جهان گرفته تا بازي هاي تخته اي کهن. با ما همراه باشيد تا برايتان از ۱۰ واقعيت شگفت انگيز درباره مصر باستان رازگشايي کنيم.

۰۱ - کلئوپاترا مصري نبود

در کنار توت عنخ آمون، احتمالاً کسي مشهورتر از کلئوپاتراي هفتم در دنياي مصر باستان پيدا نمي کنيد. همه کلئوپاترا را مصري مي دانند؛ اما واقعيت اين است با وجودي که کلئوپاترا در اسکندريه به دنيا آمده بود، اهل مصر نبود. او يوناني تبار بود و نسبش به بطلميوس اول مي رسيد که يکي از قابل اعتمادترين سرداران اسکندر کبير بود. سلسله بطلميوسي يا بطالسه از ۳۲۳ تا ۳۰ سال قبل از ميلاد ( در واقع به دنبال کشورگشايي هاي اسکندر) به مصر حکومت مي کردند و بسياري از رهبران آن ها در تمام سال هاي فرمانروايي شان بر مصر به فرهنگ و عقايد و احساسات يوناني شان پايبند بودند و هرگز به زبان مصري حرف نزدند. کلئوپاترا آن زمان به اين علت معروف شد که از اولين افراد سلسله بطلميوسي بود که زبان مصري ها را ياد گرفت و به اين زبان صحبت مي کرد.

۰۲ - مردان مصري هم مانند زنان آرايش مي کردند

قدمت ابتذال با تمدن برابري مي کند و تمدن مصريان هم از اين قاعده مستثنا نيست. در مصر باستان هم زنان و هم مردان زياد آرايش مي کردند و معتقد بودند نيروي محافظت ، الهه ها و هروس  را به آن ها مي بخشيد. اين لوازم آرايش از ساييدن و کوبيدن سنگ هاي معدني مثل مرمر سبز و سرب و تبديل آن به سرمه تهيه مي شد. آن ها با وسيله اي از جنس چوب ، استخوان يا عاج آن را در اطراف چشم استفاده مي کردند. همچنين زنان گونه هايشان رابا رنگ قرمز سرخ مي کردند و با استفاده از حنا دست ها و ناخن هايشان را رنگ مي زدند. مردان و زنان همگي عطري را که از روغن، صمغ و دارچين درست شده بود استعمال مي کردند. مصريان اعتقاد داشتند آرايش آن ها قدرت درمان جادويي دارد و خيلي هم اشتباه نمي کردند. تحقيقات نشان داده لوازم آرايشي ساخته شده از سرب که در کنار رود نيل استفاده مي شده در حقيقت به دفع عفونت چشم کمک مي کرده است.

۰۳ - مصريان باستان عاشق بازي هاي تخته اي بودند

بعد از يک روز کاري طولاني کنار رود نيل، مصريان معمولاً خود را با بازي هاي تخته اي سرگرم مي کردند. بازي هاي متنوعي مثل «مِهِن» و «سگ ها و شغال ها». اما احتمالاً پرطرفدارترين شان يک بازي شانسي به نام «سِنَت» بود. تاريخ اين سرگرمي که روي تخته بزرگي با ۳۰ مربع نقاشي شده، بازي مي شد به ۳۵۰۰ سال قبل از ميلاد برمي گردد. در بازي سنت، هر بازيکن چند مهره داشته که با توجه به گردش تاس يا چوب چرخان روي تخته حرکت مي کردند. مورخان هنوز بر سر قوانين دقيق سنت دعوا دارند اما در پرطرفدار بودن بازي به توافق رسيده اند. نقاشي هايي وجود دارد که ملکه نفرتاري (همسر رامسس دوم) را در حال بازي سنت نشان مي دهد و حتي فرعون هايي مثل توت عنخ آمون تخته هايي داشتند که در مقبره شان با آن ها به خاک سپرده شده اند.

04 - زنان مصري حقوق و آزادي زيادي داشتند

اگر چه ممکن است زنان مصري به لحاظ عمومي و اجتماعي در درجه پايين تري از مردان ظاهر شده باشند، اما استقلال مالي و قانوني زيادي داشتند. آن ها مي توانستند خريد و فروش کنند ، در هيئت منصفه شرکت کنند، از خودشان وصيت نامه به جا بگذارند و حتي در قراردادهاي قانوني وارد شوند.

زنان مصري عموماً بيرون از خانه کار نمي کردند اما آن هايي هم که کار مي کردند، حقوقي برابر با آنچه مردان براي همان کار مي گرفتند، دريافت مي کردند. برخلاف زنان يونان باستان که کاملا تحت سلطه شوهرانشان بودند، زنان مصري حق داشتند طلاق بگيرند يا دوباره ازدواج کنند. زوج هاي مصري حتي پيش از ازدواج توافق نامه اي وضع مي کردند که در آن همه اموال و دارايي هايي را که زن بايد براي ازدواج مي آورد فهرست کرده و ضمانت مي کردند تا در صورت جدايي، مرد خسارت آن ها را جبران کند.

05 - مصريان باستان يکي از اولين پيمان هاي صلح را ثبت کردند

مصريان بيشتر از دو قرن با امپراتوري هيتي ها بر سر کنترل سرزمين هاي شرقي مديترانه که سوريه امروزي است، اختلاف داشتند. اين اختلافات باعث مي شد بين آن ها جنگ هاي خونيني اتفاق بيفتد و هر بار يک طرف کنترل اين منطقه را برعهده بگيرد. در زمان رامسس دوم اين ماجرا به جنگ قادش در ۱۲۷۴ قبل از ميلاد منجر شد که پيروز قطعي نداشت و باعث شد بعد از سال ها کشمکش در ۱۲۵۹ قبل از ميلاد، وقتي مصريان و هيتي ها با تهديدهاي سرزمين هاي ديگر مواجه شدند، تصميم بگيرند ماجرا را جور ديگري حل کنند. به دنبال اين تصميم رامسس دوم و پادشاه هيتي ها، هاتوسيلوس سوم پيمان صلح مشهوري امضا کردند که اختلافات را پايان داد و حکم کرد که دو امپراتوري بايد هنگام تهاجم طرف سوم به هم کمک کنند. پيمان مصري - هيتي امروز به عنوان يکي از اولين عهدنامه هاي صلح باقيمانده از دوران باستان شناخته مي شود که يک کپي از آن بالاي در ورودي اتاق شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نيويورک آويزان است.

06 - اهرام را غلامان و برده ها نساختند

مطمئناً زندگي يک سازنده هرم، زندگي ساده اي نبود - اسکلت کارگران عموماً علائم آرتريت (ورم مفاصل) و بيماري هاي مزمن ديگري را نشان مي دهد - اما مدارک موجود نشان مي دهد که معابد عظيم را کارگران حقوق بگير ساخته اند نه غلامان و برده ها.

اين کارگران ساختماني ، ترکيبي از صنعتگران ماهر و کارگران ساده بودند که به خاطر هنرشان ، غرور زيادي هم داشتند. تصاوير يافت شده نزديک بناهاي يادبود و مقبره ها مي گويد آن ها اغلب نام هاي خنده داري مثل «دوستان خوفو» يا «مستان منکور» روي کارکنانشان مي گذاشتند.

اين ايده را که برده ها اهرام را به زور ضربه هاي شلاق ساختند، هرودوت، تاريخ دان يوناني قرن ۵ قبل از ميلاد مطرح کرد اما امروزه اکثر مورخان آن را يک افسانه مي دانند. قطعاً مصريان باستان مخالف برده داري نبودند؛ اما به نظر مي رسد آن ها را به عنوان کارگر مزرعه و خدمتکار خانگي استخدام مي کردند نه براي ساخت اهرام.

07 - کارگران مصري اعتصابات کارگري برپا مي کردند

با اين که کارگران مصري فراعنه را به عنوان خدايي زنده قبول داشتند، اما از اعتراض و طلب شرايط کاري بهتر ابايي نداشتند. معروف ترين مثال به قرن ۲۱ قبل ميلاد و زمان امپراتوري فرعون رامسس سوم برمي گردد. آن ها وقتي اولين اعتصاب ثبت شده در تاريخ را به پا کردند مشغول کار در ساختمان گورستان سلطنتي در ديرالمدينه بودند و دستمزدشان را نگرفته بودند. اين اعتراض به شکل تحصن بود؛ کارگران به سادگي وارد پرستشگاه مردگان شده و در همان جا ماندند تا وقتي شکايتشان به گوش مسئولان برسد. نتيجه هم اين بود که اعتصاب آن ها جواب داد و سرانجام سهميه معوق کارگران پرداخت شد.

۰۸ - مصريان حيوانات زيادي را به عنوان حيوان خانگي نگه مي داشتند

مصريان حيوانات را تجسم و صورت خارجي الهه ها مي دانستند و از اولين تمدن هايي بودند که حيوانات خانگي نگه  مي داشتند. مصريان علاقه خاصي خصوصاً به گربه ها داشتند که به ايزدبانو باستت مربوط مي شد. اما براي شاهين، لک لک، سگ، شير و عنترها هم احترام قائل بودند. بسياري از اين حيوانات جاي مخصوصي در خانه هاي مصري داشتند و اغلب آن ها بعد از مرگ صاحبانشان با آن ها موميايي و دفن مي شدند. جانوران ديگر هم مخصوصاً تربيت مي شدند تا به عنوان حيوان هاي کمک کننده عمل کنند. مثلاً افسران پليس مصري از سگ ها و حتي ميمون هاي تربيت شده استفاده مي کردند تا وقتي براي گشت زني و پاسباني بيرون مي رفتند، به آن ها کمک کنند.

۰۹ - بعضي پزشکان مصري در رشته اي خاص تخصص داشتند

يک طبيب باستاني، همه فن حريف بود و همه بيماري ها را درمان مي کرد اما شواهد نشان مي دهد پزشکان مصري گاهي تنها روي درمان يک بخش از بدن انسان تمرکز مي کردند. اولين بار در ۴۵۰ سال قبل از ميلاد مورخ و جهانگرد هرودوت به اين شکل اوليه از تخصص هاي پزشکي اشاره کرده. او درباره علم پزشکي مصر نوشته: «هر طبيبي درمانگر يک بيماري بوده و نه بيشتر بعضي ها چشم، بعضي ها دندان و بعضي ها بخش هاي مربوط به شکم. اين متخصصان حتي اسم مخصوصي داشتند. مثلاً به دندانپزشکان ، دکتر دندان مي گفتند.»

۱۰ - فراعنه مصر اغلب چاق بودند

هنر مصري اغلب فراعنه را خوش هيکل و تراشيده تصوير مي کرد که شباهت چنداني به اصلش نداشت.

نان و عسل و نوشيدني هاي مختلف رژيم غذايي مصري را تشکيل مي داد که قند زيادي داشت و مطالعات نشان مي دهد اين خوراکي ها اندازه دور کمر مصري ها را شاهانه کرده بود! آزمايش ها روي موميايي ها نشان داده بسياري از فرمانروايان مصري بيمار بوده و اضافه وزن داشتند و حتي از ديابت رنج مي بردند. يک مثال جالب ملکه افسانه اي حتشپسوت است که در قرن ۱۵ قبل از ميلاد زندگي مي کرد. مورخان معتقدند با اين که تابوت ملکه، او را ورزشکار نشان مي دهد، او چاق و کچل بوده.

[ سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 ] [ 21:57 ] [ حسین گنج بخش لایین ]
[ پنجشنبه دهم بهمن 1392 ] [ 13:54 ] [ حسین گنج بخش لایین ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر رسمی آموزش و پرورش با سابقه 25 سال درحال حاضر در سمت مدیر در دبیرستان شهید اکبرزاده لایین مشغول به خدمت هستم امیدوارم مطالب وبلاگ مورد استفاده عزیزان قرار بگیرد.
امکانات وب

پیچک